كتاب سينماي‌ ايـران امـروز، ديـروز

كتاب سينماي‌ايـران امـروز، ديـروز حاصل گفت‌و‌گو ‌هايي با سينماگران ايران در قبل و بعد از انقلاب است كه توسط عارف محمدي طي سال‌هاي مختلف صورت گرفته است.
اين كتاب با توجه به بيان خاطرات و تجارب سينمايي و شرح برخي از وقايعي كه اكنون تاريخي از آن گذشته است به نوعي بازگوي قسمت‌هايي از تاريخ سينماي ايران است.گفت و گو و شرح خاطرات بعضي از سينماگران  براي اولين بار در اين كتاب منتشر مي‌شود كه در نوع خود خواندني و جذاب است. اسامي مصاحبه‌شوندگان به شرح زير است:

مهدي‌رئيـس‌فيروز،  بهـروز‌وثوقـي، پرويز‌پرستـويي، ويدا‌قهـرماني، عبدالله‌بوتيمـار، فاطمه‌معتمد‌آريا، هوشنگ‌كاووسي، عباس‌كيا‌رستمي،  محمد‌علي كشاورز، اصغر فرهـادي، ناصر‌تقوايـي،  بابك‌بيات، ترانه‌عليدوستـي، همايون ارشادي، اكبر‌عبدي،  مجيد‌مجيـدي، آيدين‌آغداشلـو،  عليـرضا‌داود‌نـژاد، رضا بديعـي،خسروپرويـزي، جعفـر والـي، شاپـور غريـب، بهروز افخمـي مصطفـي خرقه‌پوش، اميرشهاب رضويـان و محسن اميريوسفي

منبع: شهروند

كتاب سينماي‌ ايـران امـروز، ديـروز

| فعالیت ها, کتابها و مقاله ها |